Home / اقتصاد و مدیدیرت در فراساحل

اقتصاد و مدیدیرت در فراساحل

مدیریت پروژه، مدیریت ساخت و اجرا در مهندسی فراساحل
حقوق و مدیریت سازه های فراساحلی
اقتصاد مهندسی در حوزه فراساحل
مهندسی ارزش در سازه های دریایی
پدافند غیرعامل در سازه ای دریایی